Rodzaje mapProgram Surfer pozwala na tworzenie 15 podstawowych rodzajów map, które można podzielić na 9 typów. Mapy podstawowe mogą być łączone w wizualizacje wielowarstwowe, co pozwala na przedstawienie wszystkich wymaganych informacji w jednym miejscu. Do podstawowych typów map należą:Mapa bazowa

Surfer pozwala wczytywać mapy zapisane w formatach wektorowych (np. BLN, SHP, DXF) i graficznych, a następnie wyświetlać je jako mapy tworzące bazę dla tworzonej wizualizacji. Istnieje również możliwość wczytania punktów XY z pliku z danymi jako mapy bazowej, pobrania mapy bazowej z serwerów dostępnych online (np. WMS, WFS, WCS). Użytkownik może stworzyć także pustą mapę bazową, do której następnie będzie dodawał elementy, takie jak na przykład proste obiekty graficzne.Mapa izoliniowa

Mapa izoliniowa to dwuwymiarowa wizualizacja danych trójwymiarowych. Izolinie łączą punkty o takiej samej wartości zmiennej Z, co pozwala na przedstawienie kształtu powierzchni 3D na płaszczyźnie. Mapy izoliniowe można dowolnie modyfikować, wliczając w to edycję kolorów, wypełnienia i linii, grubości i stylu linii, gęstości izolinii, czy wyświetlania etykiet.Mapa punktowa

Mapy punktowe przedstawiają położenie punktów danych na mapie. Symbol i etykieta punktów danych mogą być modyfikowane. Klasyfikowana mapa punktowa daje możliwość przedstawienia na jednej warstwie kilku typów punktów.Mapy 3D

Mapy 3D są trójwymiarową reprezentacja danych zawartych w siatce GRID. Program Surfer pozwala tworzyć 2 typy map 3D: mapę powierzchniową (Surfece) oraz mapę siatkową (Wireframe). Mapa siatkowa powstaje przez połączenie wartości zmiennej Z ze stałym krokiem, wzdłuż osi X i Y.Wysokość węzła powstałej w ten sposób siatki jest proporcjonalna do wartości zmiennej Z. Użytkownik może zdecydować ile linii w obu kierunkach ma być wyświetlane.Mapy reliefowe

Mapy reliefowe (Color Relief i Shaded Relief) są rastrowymi obrazami, oprtymi o dane znajdujące się w pliku grid. Mapy obrazowe (Color Relief) przypisują kolor w zależności od wartości zmiennej Z, natomiast mapy cieniowane (Shaded Relief) w zależności od nachylenia oraz w relacji do źródła światła.Mapa wartości siatki GRID

Mapa wartości siatki grid wyświetla na mapie punkty oraz etykiety reprezentujące wartość siatki GRID w danym węźle. Użytkownik ma kontrolę nad gęstością wyświetlanych punktów, niezależnie dla kierunku X i Y. Symbole punktów mogą mieć różne kolory, zależne od wartości zmiennej Z w danym punkcie, a także być wyświetlane tylko dla konkretnego zakresu wartości.Mapa zlewni wód

Mapy zlewni wód przedstawiają podział siatki grid na obszary, z których każdy reprezentuje osobną zlewnię. Dodatkowo wyświetlana jest linia symbolizująca strumień, tj. ścieżkę, którą powinna płynąć woda w obrębie danej zlewni.Mapa wektorowa

Mapy wektorowe (1-Grid Vector Map i 2-Grid Vector Map) przedstawiają kierunek oraz wielkość zmian w siatce GRID za pomocą strzałek. Wartości te są liczone dla każdego węzła siatki, a użytkownik może zdecydować, jak gęsto mają być wyświetlane strzałki. Dla przykładu w przypadku mapy ukształtowania terenu, mapa 1-Grid Vector pokazuje kierunek, w którym będzie płynąć woda znajdująca się na powierzchni terenu. Im większe nachylenie stoku, tym dłuższa będzie strzałka, co symbolizuje duży gradient poziomy powierzchni terenu. Mapy 2-Grid Vector służą do przedstawienia wypadkowego wektora policzonego na podstawie nachylenia w dwóch plikach grid.Mapa widoczności

Mapy widoczności wykorzystywane są przy analizie zagadnień związanych z wieżami telekomunikacyjnymi, widokowymi, radiowymi itp. Ten rodzaj mapy pozwala wyświetlić obszary, w których "widoczny" będzie sygnał pochodzący z danego punktu. Użytkownik może wysokość nadajnika i odbiornika nad poziomem terenu, zakres kątowy, dla którego przeprowadzona ma zostać analiza, a także założyć wysokość roślinności czy innych przeszkód, które mogą stanąć na drodze sygnału.Mapa szczytów i zagłębień

Wersja 20 programu Surfer wprowadziła mapę nazwaną Peaks and Depressions. Pozwala ona na tworzenie map prezentujących szczyty i zagłębienia. Możliwość zaznaczenia domkniętych izolinii dla których spływ powierzchniowy odbywa się na zewnątrz izolinii (szczyt), lub do wewnątrz izolinii (zagłębienie).Mapa otworów wiertniczych

Dzięki możliwości importu danych opisujących parametry otworów wiertniczych możliwe jest tworzenie mapy obrazującej lokalizację i parametry otworów. Nowy poziom wizualizacji otworów wiertniczych możliwy jest dzięki użyciu procedury 3D View co pozwala uzyskać przestrzenny obraz lokalizacji, odchylenia i ścieżki otworu.Łączenie map w prezentacje wielowarstwowe

Program umożliwia nakładanie na siebie kilku map utworzonych z tych samych danych i opisujących ten sam obszar. Technika tzw. mapy warstwowej pozwala na tworzenie bardziej złożonych prezentacji.

Przykłady zostały zgromadzone w galerii.